show sidebar & content

Rumunia i Mołdawia - slajdowisko 10 maja

27 Kwi 2017

“… Zapra­szam w kra­jo­znaw­czą podróż po wschod­niej Rumu­nii i obec­nej repu­blice Moł­da­wii czyli po kra­inie pomię­dzy Kar­pa­tami wschod­nimi a Dnie­strem. Zoba­czymy zarówno gór­ski, kar­packi kra­jo­braz jak i żyzną Wyżyne Moł­daw­ską aż po malow­ni­cze mean­dry Dnie­stru, mnó­stwo zabyt­ków naj­wyż­szej próby, z burz­li­wej histo­rii tych ziem, a także bogatą kul­turę ludową (w tym zwią­zaną z histo­rycz­nym osad­nic­twem pol­skim). Zakres tema­tyczny pre­lek­cji pokrywa się z obsza­rem opi­sa­nym w naj­now­szym prze­wod­niku książ­ko­wym autora: “Wschod­nia Rumunia.Mołdawia”, który zosta­nie rów­nież zapre­zen­to­wany.…”

Sta­ni­sław Figiel

RM(251a)

W środę 10 maja o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Rumu­nii i Moł­da­wii. Pan Sta­ni­sław Figiel opo­wie nie tylko jak piękne są to kraje, ale także jak zmie­niają się na prze­strzeni lat.

Gorąco pole­camy!