show sidebar & content

"Lichtenstein i Szwajcaria – piękno krajobrazu, historii i nowoczesności…" - slajdowisko 4 wrzesnia

23 Sie 2019

Już w środę 4 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na pierw­sze po waka­cjach slaj­do­wi­sko.

Lich­ten­stein i Szwaj­ca­ria – jedne z mniej­szych, śród­lą­do­wych Państw w zachod­niej Euro­pie z domi­nu­ją­cym gór­skim kra­jo­bra­zem Alp. Bogac­two histo­rii oraz piękno sztuki, a także ich nie­za­leż­ność gospo­dar­cza są widoczne na każ­dym kroku. Pań­stwa te połą­czone są ze sobą unią celną, walu­tową i gospo­dar­czą od 1923 roku.

Zapra­szam Pań­stwa w podróż przez naj­waż­niej­sze mia­sta i uro­cze miej­sca w tych dwóch kra­jach:

  • w Księ­stwie Lich­ten­ste­inu – sto­lica Vaduz
  • w Szwaj­ca­rii :DSC06061

Locarno – z pięk­nym kościo­łem Madonna del Sasso (XVI w) poło­żo­nym nad jezio­rem Mag­giore

Lugano – z rene­san­sową kate­drą św. Waw­rzyńca, uro­czymi kamie­nicz­kami i bogac­twem hor­ten­sji

Lun­gern – małe mia­steczko nad błę­kit­nym jezio­rem Sar­neń­skim, oto­czone Alpami — w sam raz na chwilę relaksu

Berno – mia­sto nad rzeką Aare, sto­lica Szwaj­ca­rii , mia­sto ze śre­dnio­wieczną sta­rówką wpi­saną na listę Une­sco, miej­sce życia Alberta Ein­ste­ina, mia­sto pelar­go­nii i mia­sto niedź­wie­dzi

Zurych — naj­więk­sze mia­sto i główny ośro­dek gospo­dar­czy kraju, a rów­no­cze­śnie naj­więk­szy kom­pleks urba­ni­styczny Szwaj­ca­rii, mia­sto Refor­ma­cji i witraży Marca Cha­galla

Jung­frau­joch – prze­łęcz w Alpach Ber­neń­skich, 3571 m n.p.m. – zapie­ra­jące w pier­siach widoki i zima w środku lata …

Genewa – dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Szwaj­ca­rii, sie­dziba 22 orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych (m.in. ONZ), piękne jezioro Genew­skie, monu­men­talny pomnik Refor­ma­cji i wiele innych zabyt­ków …

Lozanna – mia­sto uni­wer­sy­tec­kie, mia­sto Adama Mic­kie­wi­cza i Karola Szy­ma­now­skiego

Mon­treux – mia­sto w cen­trum Riwiery Szwaj­car­skiej ze śre­dnio­wiecz­nym zam­kiem Chil­lon, mia­sto Fre­diego Mer­cury i wielu innych arty­stów

Vil­lars – gór­ski kurort – takie „szwaj­car­skie Zako­pane”

Gruy­ers – mia­sto szwaj­car­skiego sera i cze­ko­lady

Lucerna – mia­sto poło­żone nad Jezio­rem Czte­rech Kan­to­nów, z pięk­nym drew­nia­nym mostem Klasz­tor­nym , uro­czą sta­rówką ….

Sporo miejsc, jesz­cze wię­cej wspo­mnień … warto wybrać się w tą podróż … zapra­szam…

Iwona Mach­nik

Gorąco pole­camy!

P.s. Przy­po­mi­namy że w tym sezo­nie spo­ty­kamy się na slaj­do­wi­skach co tydzień — zawsze o godz. 19.00.