show sidebar & content

"Kraj Basków - nie taki straszny jak go malują" - slajdowisko 12 kwietnia

04 Kwi 2017

Z gorą­cej Afryki prze­nie­siemy się tym razem do Kraju Basków.

12 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 wraz z panią Agnieszką Wywiał będziemy zwie­dzać ten mało znany kraj.

IMG_7540

“…Okryty złą sławą za sprawą dzia­łal­no­ści ETA, jako cel podróży, to nie­mal oaza spo­koju na tury­stycz­nej mapie Hisz­pa­nii, nie­zwy­kle malow­ni­czy region o łagod­nym kli­ma­cie i pięk­nych róż­no­rod­nych kra­jo­bra­zach, do tego prze­piękny ory­gi­nalny język. Wbrew powszech­nym oba­wom czy aby bez­pieczny, na prze­kór tym, któ­rzy na pierw­sze hisz­pań­skie waka­cje zazwy­czaj kie­rują się na wschod­nie i połu­dniowe wybrzeże, kilka lat temu mój wybór padł na pół­nocny region trzech sto­lic i dwóch ofi­cjal­nych języ­ków — Euskal Her­ria, albo jak kto woli, País Vasco…”

Agnieszka Wywiał

Ser­decz­nie zapra­szamy!