show sidebar & content

"Hiszpania - dumna kraina miłości"- slajdowisko 11 września

02 Wrz 2019

Zapra­szamy na kolejne slaj­do­wi­sko — 11 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 wyru­szymy w nie­zwy­kłą podróż do “kra­iny miło­ści” — Hisz­pa­nii. Naszym prze­wod­ni­kiem będzie pan Jacek Kulon dla któ­rego Kraj Servan­tesa nie kryje już chyba żad­nych tajem­nic.

Bajkowe Puerto de Mogan na południu Gran Canarii.

Jacek Kulon — 55 lat, z zawodu socjo­log, z zami­ło­wa­nia foto­graf, podróż­nik i taki nieco “domo­ro­sły dzien­ni­karz”! 🙂 Jestem auto­rem 2 ksią­żek: “Tak­sówką po Atlan­ty­dzie” — wyda­nej w 2014 roku, któ­rej dru­gie wyda­nie uak­tu­al­niam “wła­snym sump­tem”- tzn. bez pomocy wydaw­nic­twa — od początku bie­żą­cego mie­siąca..

“Hisz­pa­nia — dumna kra­ina miło­ści”, to z kolei plon moich kil­ku­na­stu wyjaz­dów do Kraju Cervan­tesa ( w tym dwóch na Camino de San­tiago) i — nie ukry­wam– mojej miło­ści do Espa­nii!

Jest ona zbio­rem ese­jów podróż­ni­czych, które łączą miej­sca i ludzie z nimi zwią­zani…

Jest w niej rów­nież dużo o hiszpań­skiej kul­tu­rze, histo­rii, sztuce, czy zapa­da­ją­cych w pamięć hisz­pań­skich kra­jo­bra­zach… Przy czym dużo miej­sca poświę­cam w niej kra­inom — nieco mniej zna­nym, takim jak Can­ta­bria, Astu­ria, Gali­cja, Kraj Basków, czy Extre­ma­dura!

Pozdra­wiam ser­decz­nie!

Jacek Kulon.

Może z nami odkry­jesz Hisz­pa­nię jakiej nigdy nie zna­łeś.

Gorąco pole­camy!

P.s. Tytuł slaj­do­wi­ska jest rów­no­cze­śnie tytu­łem książki, którą będzie można zaku­pić pod­czas pre­lek­cji.

52599109_602196350242743_3499293319874215936_n