show sidebar & content

Poszukiwanie zorzy polarnej - propozycja wyjazdu

16
15 Lis 2012

Na naj­da­lej wysu­nię­tym na pół­noc skrawku naszego kon­ty­nentu byli­śmy pod­czas lata, gdy o pół­nocy można było zoba­czyć nad hory­zon­tem słońce. […]

Tam gdzie żył Św. Mikołaj czyli ... Turcja

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
13 Lis 2012

5 grud­nia (środa) o godzi­nie 18.00, dzień przed imie­ni­nami Miko­łaja opo­wiemy Wam o rodzin­nych waka­cjach w połu­dnio­wej i cen­tral­nej Tur­cji. […]

Australia - podróż przez najmniejszy kontynent

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
13 Lis 2012

Ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie pod­czas któ­rego będzie można zoba­czyć i usły­szeć jak dziś wygląda naj­mniej­szy kon­ty­nent naszej pla­nety. O Austra­lii […]

Andrzejki 2012

Andrzejki
06 Lis 2012

Dnia 30 listo­pada pla­nu­jemy imprezę Andrzej­kową w ryt­mie prze­bo­jów daw­nych lat. Zare­zer­wuj sto­lik za 20 zł a póź­niej tę kwotę […]

Vajont - "alpejskie tsunami", które pochłonęło ponad 2 tys. ofiar

Plakat filmu Vajont - La diga del disonore (Tama - tragedia w Vajont)
18 Paź 2012

9. listo­pada br. o godzi­nie 18.00 zapra­szamy na spo­tka­nie, na któ­rym opo­wiemy o tra­ge­dii, która wyda­rzyła się w latach 60 […]

Offroad w Europie Zachodniej i Południowej — propozycja wyjazdów

SONY DSC
18 Paź 2012

W zakładce podróże uka­zała się już krótka rela­cja z naszego wyjazdu w poszu­ki­wa­niu offro­ado­wych dróg w Euro­pie. Jest to rów­nież […]

Mecz Polska-Anglia godz 17:00

Kibice na boisku
17 Paź 2012

Wczo­raj mecz sie nie­stety nie odbył ‚więc zapra­szamy dzi­siaj godz 17:00 na jego trans­mi­sje. Jak wczo­raj za ‚każdy gol dla […]

Mecz Polska-Anglia

16 Paź 2012

Dzi­siaj godz 20:25 trans­mi­sja meczu Polska-Anglia. Kibi­cu­jemy Naszym, za każ­dego gola dla Pol­skiej repre­zen­ta­cji nie­spo­dzianka od baru dla każ­dego klienta. […]

Relacja z podróży do Afryki jest już na naszej stronie

SONY DSC
15 Paź 2012

Zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów i zdjęć z naszej podróży do Afryki Połu­dnio­wej, o któ­rej opo­wia­da­li­śmy w cza­sie spo­tka­nia 5 paź­dzier­nika. […]

Pocztówki z bardzo daleka

Pocztowka 1
19 Wrz 2012

Dnia 19 paź­dzier­nika ( pią­tek ) godz 19:00 Zapra­szamy na spo­tka­nie zaty­tu­ło­wane „Pocz­tówki z bar­dzo daleka”.Na początku XX w powstał […]

Podróż przez południe Afryki

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
12 Wrz 2012

5 paź­dzier­nika 2012 roku (pią­tek) o godzi­nie 19.00 zaczy­namy cykl pre­zen­ta­cji podróż­ni­czych. Mirek Bajor i Andrzej Zyg­munt jechali Land Rove­rem […]

Mecz Polska-Mołdawia

11 Wrz 2012

Zapra­szamy na wspólne kibi­co­wa­nie Dzi­siaj o godz 20:45 mecz Polska-Mołdawia

Nowa relacja z wakacji w Grecji i Bułgarii

K
05 Wrz 2012

W zakładce NASZE PODRÓŻE umie­ści­li­śmy rela­cję z tego­rocz­nych rodzin­nych waka­cji w Buł­ga­rii i Gre­cji Zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji.

Kibicujemy naszym sportowcom

4a
30 Lip 2012

Kibi­cu­jemy naszym spor­tow­com. Trans­mi­sje z Lon­dynu – Olim­piada 2012 na żywo.

Na początek Legoland i Bornholm

IMG_0183-e1343429856176
27 Lip 2012

Zapra­szamy do prze­czy­ta­nia naszej pierw­szej rela­cji z podróży. Wyprawa do Lego­landu i na Born­holm to pierw­szy wyjazd Kac­pra i Basi […]

Witamy na naszej stronie

25 Lip 2012

Zapra­szamy do regu­lar­nego odwie­dza­nia naszej strony. Będziemy tutaj publi­ko­wać cie­kawe infor­ma­cje on Naszych Kon­ty­nen­tach i Naszych Podró­żach.