show sidebar & content

Benin - slajdowisko 25 października

11 Paź 2017

“Kiedy w 2016 roku, pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzieży mie­li­śmy przy­jem­ność przy­jąć w naszym domu dwie panie z Beninu, sądzi­li­śmy, że na tym się zakoń­czy nasza przy­goda z tym egzo­tycz­nym kra­jem. A jed­nak rok póź­niej poje­cha­li­śmy do naszych beniń­skich Przy­ja­ciół na ich zapro­sze­nie. Ta wizyta była inna niż wszyst­kie wcze­śniej­sze nasze wyjazdy, gdyż na mie­siąc sta­li­śmy się człon­kami rodziny Pań­stwa Alo­ho­ungo, uczest­ni­cząc w waż­nych wyda­rze­niach rodzin­nych, asy­stu­jąc im przy zała­twia­niu codzien­nych spraw, pozna­jąc ich przy­ja­ciół i zna­jo­mych. Będąc po raz pierw­szy w tym afry­kań­skim kraju nie do końca czu­li­śmy się tam obco, szcze­gól­nie, że dzięki Janowi Paw­łowi II i pol­skiej gościn­no­ści pod­czas świa­to­wych Dni Mło­dzieży, Polacy są w Beni­nie postrze­gani bar­dzo pozy­tyw­nie. Tego co tam prze­żyliśmy i ser­decz­no­ści z jaką zosta­li­śmy przy­jęci w Beni­nie nie zapewni chyba żadne biuro podróży…”

Kata­rzyna i Piotr Pacho­larz

DSC_0066_1

W środę 25 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w odle­głą podróż do Beninu — afry­kań­skiego, mało zna­nego kraju - by poznać codzienne życie ludzi tam miesz­ka­ją­cych i doświad­czyć ich gościn­no­ści.

Gorąco pole­camy!