"Szwecja - miało być zimno, były upały..." - slajdowisko 22 stycznia

W środę 22 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Szwe­cji i na uro­kliwe Wyspy Alandz­kie. Wraz z Andrze­jem Zyg­mun­tem odkry­jemy Kanał Gotyj­ski, dotrzemy do mało zna­nych zakąt­ków Szwe­cji i zagłę­bimy się nieco w naszą wspólną histo­rię, a na koniec prze­nie­siemy się w praw­dzi­wie baśniową kra­inę z tysią­cem wysp.

Szwe­cja — koja­rząca się z nie­zbyt cie­płym kli­ma­tem, desz­czem i pochmurną pogodą oka­zała się sło­necz­nym i bar­dzo cie­płym kra­jem. To było chyba naj­więk­sze zasko­cze­nie w cza­sie całej podróży, Zamiast cie­płych polar­ków i prze­ciw­desz­czo­wych kur­tek mogli­śmy cho­dzić w waka­cyj­nych ciusz­kach i wygrze­wać się w pro­mie­niach słońca.
Zapra­szamy na rowe­rowe wycieczki wzdłuż Kanału Gota z mnó­stwem śluz i pięk­nych kra­jo­bra­zów. Przej­dziemy szla­kami wielu Par­ków Naro­do­wych i poznamy nieco pol­skich wąt­ków w histo­rii Szwe­cji..
A na koniec odwie­dzimy Alandy gdzie zoba­czymy co można zro­bić z okrę­to­wych lin. Ale o tym już na slaj­do­wi­sku…“
Andrzej Zyg­munt Gorąco pole­camy!