"Śladami bluesa..." - slajdowisko 8 stycznia

"Zapra­szamy na wspo­mnie­nia z podróży da USA .Podą­żymy wspól­nie śla­dami blu­esa , odwie­dzimy desty­lar­nie Jacka Danielsa i prze­mie­rzymy frag­ment olbrzy­miej delty Mississippi.Nie zabrak­nie opo­wia­dań o kolo­ro­wym New Orle­ans i roz­tań­czo­nym Mem­phis…”

Na początku Nowego Roku — 8 stycz­nia o godzi­nie 19.00 - zapra­szamy w sen­ty­men­talną podróż do USA Wraz z naszymi gośćmi — Agatą i Fabri­zio podą­żymy “śla­dami blu­esa” i odwie­dzimy miej­sca z nim zwią­zane.Może posłu­chamy też blu­esa “na żywo” w wyko­na­niu naszego Gościa..