O nas

Cafe Kontynenty to wyjątkowe miejsce o oryginalnym wnętrzu, które przeniesie Was w świat podróży.

Z każdą porą dnia nasz lokal zmienia swój charakter

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy lubią podróże, te bli­skie i te dale­kie, a także tych, któ­rzy uwiel­biają opo­wie­ści o podró­żach i kli­maty zwią­zane z podró­żami — dobrą muzykę, wspo­mnie­nia z waka­cji, pyszne, kuszące dania oraz nastro­jowe wnę­trza do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe.

Przez cały dzień każdy znaj­dzie u nas coś dla sie­bie. Dla jed­nych będzie to moż­li­wość odpo­czynku i wytchnie­nia przy dobrej kawie lub her­ba­cie i kawa­łeczku domo­wego cia­sta, dla dru­gich — moż­li­wość degu­sta­cji wielu eks­cy­tu­ją­cych, przy­rzą­dza­nych na miej­scu potraw (cza­sami bar­dzo egzo­tycz­nych) z naszego menu a dla innych — wie­czor­nych spo­tkań i weso­łych zabaw (czę­sto przy muzyce “na żywo”).

Do odwie­dzin zachę­camy rodzi­ców ze swo­imi pocie­chami. W desz­czowe dni, ale rów­nież pod­czas upa­łów (cały lokal jest kli­ma­ty­zo­wany) można się schro­nić przed kapry­sami pogody i odpo­cząć, pod­czas gdy pocie­chy zajmą się książ­kami, grami plan­szo­wymi lub pory­sują kredą po tablicy.

Wie­czo­rem przy piwie, lampce wina lub cze­goś moc­niej­szego można odpo­cząć, a korzy­sta­jąc z 64 calo­wego ekranu podzie­lić się ze zna­jo­mymi zdję­ciami i wra­że­niami z waka­cji lub wspól­nie prze­ży­wać wyda­rze­nia spor­towe. Na dużym ekra­nie pre­zen­tu­jemy nasze zdję­cia, zdję­cia zaprzy­jaź­nio­nych podróż­ni­ków oraz mamy nadzieję Wasze zdję­cia z podróży tych bli­skich i dale­kich.Dys­po­nu­jemy zbio­rem ksią­żek o tema­tyce podróż­ni­czej oraz fol­de­rów z wielu cie­ka­wych miejsc, które umilą czas spę­dzony w naszej kawiarni i być może będą inspi­ra­cją do pla­no­wa­nia cie­ka­wych wyjaz­dów. Mamy nadzieję, że przy udziale naszych klien­tów zbiór ten będzie się stale powięk­szał. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat znaj­dują się na regale z książ­kami. Dys­ku­sje o podró­żach, pla­no­wa­nie nowych eska­pad i spraw­dza­nie aktu­al­nych infor­ma­cji uła­twi bez­płatny dostęp do bez­prze­wo­do­wego Inter­netu.

Co dwa tygo­dnie w środę o godzi­nie 19.00 odby­wają się u nas slaj­do­wi­ska, czyli spo­tka­nia z cie­ka­wymi, peł­nymi pasji i lubią­cymi podróże ludźmi, któ­rzy opo­wia­dają o swo­ich wyjaz­dach, cza­sami w bar­dzo odle­głe miej­sca na róż­nych kon­ty­nen­tach.

Zapra­szamy każ­dego z Was do podzie­le­nia się ze wszyst­kimi, któ­rzy lubią podró­żo­wać, swo­imi wra­że­niami i zdję­ciami.