show sidebar & content

"Zielone piekło Amazonii" - slajdowisko 4 kwietnia

15 Mar 2018

W środę 4 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w bar­dzo daleką i nie­zwy­kle barwną podróż do Ama­zo­nii. Naszym prze­wod­ni­kiem — po raz kolejny — będzie pan Jan Tru­niarz, który odkryje z nami nie tylko “zie­lone pie­kło Ama­zo­nii”, ale także pokaże nam sto­licę Kolum­bii i razem z nami wypa­try­wać będzie del­fi­nów i ali­ga­to­rów.

P1040270

“…Nie­zwy­kła wyprawa dla poszu­ki­wa­czy przy­gód pra­gną­cych odna­leźć się w skompli­ko­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie główne skrzypce gra przyroda — zie­lone pie­kło Ama­zo­nii.

Można też zwie­dzić sto­licę Kolum­bii — Bogotę a przy oka­zji spró­bo­wać pie­czo­nych mró­wek lub poznać smak żółwi. I znów czas na praw­dziwa przy­godę w ama­zoń­skiej sel­wie.

Miesz­ka­nie w malo­cie kry­tej liścianą strze­chą, ze wspólna prze­strze­nią miesz­kalną. A póź­niej wypa­try­wa­nie rzecz­nych del­fi­nów i ali­ga­to­rów oraz łowie­nie pira­nii…”

Gorąco pole­camy!