show sidebar & content

"Wielkanocna wędrówka po Ziemi Świętej - Egipt, Jordania i Izrael" - slajdowisko 25 marca

05 Mar 2015

W środę 25 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na podróż nie tylko w prze­strzeni, ale także w cza­sie. Pani Agnieszka Wci­sło zabie­rze nas do Egiptu, Jor­da­nii i Izra­ela, aby odkryć miej­sca w któ­rych prze­by­wał Chry­stus i gdzie rodziła się oraz kształ­to­wała nasza kul­tura . “Wędru­jąc” przez Synaj, Zie­mię Obie­caną i Jero­zo­limę, a także “zaży­wa­jąc kąpieli” w Morzu Mar­twym poczu­jemy się tak, jak­by­śmy byli w samym cen­trum waż­nych wyda­rzeń.

CIMG1422

Wędrówkę do Ziemi Świę­tej roz­pocz­niemy z egip­skiego Pół­wy­spu Synaj, prze­mie­rza­jąc jor­dań­ską pusty­nię Wadi Rum i Petrę – skalne mia­sto Naba­tej­czy­ków, zało­żone w gór­skiej doli­nie za malow­ni­czym wąwo­zem. W dro­dze do bia­łego Ammanu zdo­bę­dziemy szczyt góry Nebo, skąd zoba­czymy pano­ramę Ziemi Obie­ca­nej, poło­żo­nej w doli­nie Jor­danu, roz­po­ście­ra­ją­cej się od Morza Mar­twego po Jezioro Gene­za­ret. Wresz­cie dotrzemy do Izra­ela i prze­mie­rzymy Gali­leę oraz Sama­rię, aż do Judei. Tu odwie­dzimy mię­dzy innymi Betle­jem i Jero­zo­limę, gdzie wraz z Wielce Bosko Bło­go­sła­wio­nym Patriar­chą Świę­tego Mia­sta Jero­zo­limy i całej Pale­styny, Syrii, Ara­bii, Kanny Gali­lej­skiej i Świę­tego Syjonu prze­ży­jemy uro­czy­sto­ści Wiel­kiej Nocy. Po wyczer­pu­ją­cej podróży zre­lak­su­jemy się w lecz­ni­czych wodach Morza Mar­twego. Ser­decz­nie zapra­szam!

Agnieszka Wci­sło

Ser­decz­nie zapra­szamy!