show sidebar & content

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i dorosłych.

26 Wrz 2015

Już od paź­dzier­nika zapra­szamy ser­decz­nie na cykl warsz­ta­tów psy­cho­edu­ka­cyj­nych dla dzieci i doro­słych.

Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych psy­cho­lo­gów (w tym także psy­cho­lo­gów dzie­cię­cych) współ­pra­cu­ją­cych z por­ta­lem DZIECIAKI W FORMIE.

group of children

Roz­po­czy­namy 6 paź­dzier­nika warsz­ta­tami baj­ko­te­ra­peu­tycz­nymi dla dzieci. Prze­wi­du­jemy dwie grupy wie­kowe:

- we wto­rek o godzi­nie 17.30 — grupa młod­sza (3 — 6 lat).

- we wto­rek o godzi­nie 18.30 — grupa star­sza (powy­żej 6 roku życia)

13 paź­dzier­nika zapra­szamy z kolei wszyst­kich doro­słych na zaję­cia prze­zna­czone wła­śnie dla nich. We wrze­śniu odbyły się poka­zowe warsz­taty dla doro­słych doty­czące stresu.

29 paź­dzier­nika znów zapro­simy dzieci na zaję­cia z ruchu roz­wi­ja­ją­cego, a we wto­rek 27 paź­dzier­nika dzieci będą mogły wziąć udział w warsz­ta­tach glob­trot­ter­skich.

Pełną ofertę zajęć (także na następne mie­siące) i wszyst­kie szcze­góły znaj­dziesz na stro­nie: http://dzieciakiwformie.pl/

Gorąco pole­camy!