show sidebar & content

"W krainie piramid - Meksyk i Gwatemala" - slajdowisko 28 lutego

07 Lut 2018

“Zapra­szamy na slaj­do­wi­sko z połu­dnio­wego Mek­syku i Gwa­te­mali. Wytłu­ma­czymy dla­czego wbrew obie­go­wej opi­nii w Mek­syku jest względ­nie bez­piecz­nie, opo­wiemy jak jeź­dzi się po Mek­syku sto­pem, a także posta­ramy się na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń prze­strzec przez roz­bi­ja­niem namiotu na plaży w cza­sie cyklonu tro­pi­kal­nego. Przed­sta­wimy też liczne argu­menty uza­sad­nia­jące tezę, że kuch­nia mek­sy­kań­ska jest naj­lep­sza na świe­cie. Nie obę­dzie się też bez rekor­dów — poka­żemy naj­now­szy wul­kan świata i naj­więk­szą pira­midę.

Naj­wię­cej czasu poświę­cimy na opo­wie­ści o kul­tu­rach preko­lum­bij­skich, poka­zu­jąc zdję­cia z licz­nych odwiedzo­nych miast min. z nie­for­mal­nej sto­licy Majów — Tikal i jed­nego z naj­więk­szych miast świata ok. I w. — Teo­ti­huac

Powiemy także kilka słów o lądo­wych Kara­ibach, czyli Belize — jedy­nym anglo­ję­zycz­nym kraju Ame­ryki Środ­ko­wej.

Będzie cie­ka­wie - zapra­szamy!…”

Renata i Maciek Czer­scy

IMG_5466

W środę 28 lutego o godzi­nie 19.00 wyru­szamy w podróż do Mek­syku i Gwa­te­mali. Naszymi prze­wod­ni­kami będą Renata i Maciej Czer­scy. Ich krótki opis zachę­cił już pew­nie wszyst­kich, a to dopiero począ­tek nie­zwy­kle barw­nej i cie­ka­wej opo­wie­ści.

Gorąco pole­camy!