show sidebar & content

"W drodze do Petersburga - Wenecji Północy" - slajdowisko 11 marca

26 Lut 2015
Peters­burg — dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Rosji i jej kul­tu­ralna sto­lica. Peters­burg nazy­wany jest Wene­cją Pół­nocy — woda sta­nowi bowiem nie­od­łączną część tego wybu­do­wa­nego w 1703 roku przez cara Pio­tra Wiel­kiego mia­sta. To błysz­czące, bogate mia­sto, któ­rego nie spo­sób porów­nać z żad­nym innym w środ­ko­wej Euro­pie.
Ermi­taż, New­ski Pro­spekt czy Pałac Zimowy to tylko nie­które z ogrom­nej liczby zabyt­ków, które warto obej­rzeć pod­czas wizyty w tym pra­wie “baj­ko­wym” mie­ście.
Peters­burg odsła­nia peł­nię swo­jego dosto­jeń­stwa pod­czas nie­zwy­kłych bia­łych nocy, kiedy noc łączy się z dniem. Białe noce w Peters­burgu wystę­pują od początku czerwca do połowy lipca. Wów­czas niebo Peters­burga zaciem­nia się codzien­nie tylko na godzinę. W tym świe­tle zabytki Peters­burga przy­bie­rają zupeł­nie inne formy.
petersburg
O Peters­burgu i o tym co jesz­cze można zoba­czyć w dro­dze do “Wene­cji Pół­nocy”, o zachwy­cie tam­tej­szą kul­turą i ludźmi — peł­nymi humoru i otwar­to­ści na spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem — opo­wie 11 marca o godzi­nie 19.00 pan Bro­ni­sław Pie­truszka — po raz kolejny gosz­czący w Kon­ty­nen­tach.
Ser­decz­nie zapra­szamy!