show sidebar & content

U plemion z doliny rzeki Omo (Afryka) - slajdowisko 28 stycznia

15 Sty 2015

W środę 28 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Jur­kiem Grę­bo­szem, który zabie­rze nas w nie­zwy­kłą podróż nie tylko na inny kon­ty­nent ale także w podróż w cza­sie.

Prze­nie­siemy się do Afryki i odwie­dzimy ple­miona żyjące “tu i teraz” ale jakby wciąż obok, nie bacząc na upły­wa­jący czas i zmiany, które zacho­dzą obok. Zmiany, które być może poma­gają ale czy na pewno…?

dwa

Trudno już dziś zna­leźć w Afryce ple­miona które oparły się cywi­li­za­cji i żyją według swo­ich sta­rych tra­dy­cji. Kil­ka­na­ście takich ple­mion żyje na gra­nicy Etio­pii Sudanu i Kenii. Opo­wiem o moich wizy­tach u takich ludzi.

Jurek Grę­bosz

Może cza­sami warto przyj­rzeć się ludziom żyją­cym tro­chę ina­czej niż my — lepiej czy gorzej.…- to już roz­strzy­gnąć musi każdy z nas.

Gorąco pole­camy!