show sidebar & content

"Turcja - za głosem serca..." - slajdowisko 8 listopada

26 Paź 2017

‘…Kiedy w zimie 2011 roku, wysłany na dele­ga­cję, odwie­dzi­łem pierw­szy raz Tur­cję, nie mia­łem poję­cia, że kilka lat póź­niej moje życie poto­czy się w taki spo­sób, że będę do niej regu­lar­nie wra­cał. I wra­cał, i wra­cał…

Tym razem nie będzie to daaaleka podróż na odle­gły kon­ty­nent (jak w przy­padku wcze­śniej­szych pre­zen­ta­cji z Boli­wią, Kubą, czy Bra­zy­lią), co wię­cej, zabiorę Was do kraju, w któ­rym przy­naj­mniej jeden Wasz znajomy/członek rodziny już był (a może byli­ście oso­bi­ście?)..

To nie będzie jed­nak wycieczka all inc­lu­sive do Tur­cji pię­cio­gwiazd­ko­wego hotelu, pry­wat­nych plaż i pol­skich stref (jeśli takowe kie­dy­kol­wiek w tym kraju powstaną), choć pięk­nych wido­ków (rów­nież zimo­wych) z pew­no­ścią nie zabrak­nie. Wię­cej będzie jed­nak po pro­stu opo­wie­ści…

Darek Guzik Prawda

IMG_3914

Jeśli chcesz poznać te opo­wie­ści i zoba­czyć prze­piękne zdję­cia z Tur­cji zapra­szamy w środę 8 listo­pada o godzi­nie 19.00 do Kon­ty­nen­tów na spo­tka­nie z Dar­kiem Guzi­kiem.

Gorąco pole­camy!