show sidebar & content

"Turcja Wschodnia - w krainie Urartu" - slajdowisko 22 kwietnia

09 Kwi 2015

22 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na fascy­nu­jącą, pełną nie­spo­dzia­nek podróż do Tur­cji Wschod­niej, gdzie mimo upływu czasu wciąż jesz­cze odkryć można histo­rię ukrytą w ruinach śre­dnio­wiecz­nego mia­sta Ani, sączyć her­batę spo­glą­da­jąc na ośnie­żony Ara­rat, czy podzi­wiać wschód słońca przy monu­men­tal­nych “kró­lew­skich gło­wach” na górze Nem­roda. Naszym prze­wod­ni­kiem będzie Miłosz Kale­ciń­ski — Przy­gody 4x4, dla któ­rego tamte odle­głe kra­iny pra­wie nie mają już tajem­nic.

078

“…Tur­cja wschod­nia – to rejon gdzie nie spo­ty­kasz gwar­nych grup tury­stów z zachodu. Na odwie­dza­ją­cych cze­kają bogate w zabytki, pra­stare orien­talne mia­sta, zagu­bione na sto­kach wyga­słych wul­ka­nów kur­dyj­skie wio­ski oraz bez­kre­sne, słabo zalud­nione prze­strze­nie Wyżyny Ana­to­lij­skiej. Tur­ku­sowe wody sło­nego jeziora Van, ośnie­żony Ara­rat, magiczne ruiny Ani — jed­nego z naj­więk­szych śre­dnio­wiecz­nych miast. Wschod­nia Tur­cja to wszech­ota­cza­jąca histo­ria, to dające poczu­cie wol­no­ści prze­strze­nie oraz surowe piękno przy­rody…”

Miłosz Kale­ciń­ski — Przy­gody 4x4

Zapra­szamy do odwie­dze­nia strony Przy­gody 4x4 oraz obej­rze­nia filmu z wyprawy do Tur­cji Wschod­niej.

Gorąco pole­camy!