show sidebar & content

Transylwania - slajdowisko 26 września

13 Wrz 2018

W środę 26 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do kra­iny peł­nej tajem­nic i pięk­nych kra­jo­bra­zów — Tran­syl­wa­nii.

RS (123)

Naszym prze­wod­ni­kiem po tej nie­zwy­kłej kra­inie będzie pan Sta­ni­sław Figiel — prze­wod­nik gór­ski na całe Beskidy oraz Kar­paty rumuń­skie i sło­wac­kie. Spe­cja­li­sta w spra­wie Rumu­nii, Alba­nii i kra­jów byłej Jugo­sła­wii.

“…Trans­i­lva­nia, Erdely, Sie­ben­bur­gen, Sied­mio­gród — to rumuń­skie (łaciń­skie), węgier­skie, nie­miec­kie czy pol­skie nazwy tej samej kra­iny, wci­śnię­tej w łuk Kar­pat, gdzieś w środkowo-wschodniej Euro­pie. Dwie pierw­sze ozna­czają “kraj za lasami”, następne “kraj sied­miu gro­dów”. Ale to tylko histo­ryczne nazwy świad­czące o tym, jak na prze­strzeni wie­ków postrze­gali tę kra­inę zarówno jej wie­lo­na­ro­dowi miesz­kańcy jak i przy­by­sze z zachod­niej Europy. Nie są one w sta­nie w jed­nym sło­wie oddać spe­cy­fiki Tran­syl­wa­nii, także jej atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej. Burz­liwe dzieje, ście­ra­jące się wpływy poli­tyczne, zmie­nia­jące struk­tury pań­stwowe, migra­cje i osie­dla­nie się lud­no­ści róż­nych nacji i reli­gii oraz prze­ni­ka­nie kul­tur, odci­snęły tu ślad szcze­gól­nie wyraźny i trwały. I choć liczne wojny i kata­kli­zmy nie omi­jały tej kra­iny, to szczę­śli­wie prze­cho­wała ona bogac­two dóbr kul­tury mate­rial­nej i ducho­wej współ­ży­ją­cych tu od stu­leci Rumu­nów (Woło­chów), Węgrów, Sze­kle­rów czy nie­miec­kich Sasów oraz wspa­niały kra­jo­braz, nie­po­wta­rzalną gór­ską przy­rodę, w które wkom­po­no­wał się czło­wiek i jego dzieła.

Zapra­szam do fascy­nu­ją­cej Tran­syl­wa­nii...”

Sta­ni­sław Figiel

Gorąco pole­camy!