show sidebar & content

"Te Araroa Trail – pieszo przez Nową Zelandię" - slajdowisko 15 stycznia

08 Gru 2019

5_IMG_20190321_195155

Te Ara­roa – po maory­sku „długa droga”. Naj­dłuż­szy szlak Nowej Zelan­dii, bie­gnący przez całą dłu­gość kraju, obie wyspy Pół­nocną i Połu­dniową. 145 dni, ponad 3000 km w desz­czu, słońcu, z wia­trem i pod wiatr. Cho­dzili górami, wul­ka­nami, rze­kami, pla­żami, lasami, bagnami, mia­stami, wio­skami i pastwi­skami. Siali postrach wśród owiec, budzili zacie­ka­wie­nie wśród krów i spo­ty­kali cie­ka­wych ludzi. Pra­wie 5 mie­sięcy mar­szu w rzadko kiedy suchych butach, spa­nia w namio­cie i gór­skich cha­tach. Cały czas na świe­żym powie­trzu, z bar­dzo róż­nym dostę­pem do osią­gnięć współ­cze­snej cywi­li­za­cji. Cały czas wokół naj­wspa­nial­szych kra­jo­bra­zów na Ziemi..”

W tę nie­po­wta­rzalną i pełną przy­gód podróż naj­dłuż­szym szla­kiem Nowej Zelan­dii zabiorą nas 15 stycz­nia o godzi­nie 19.00Renata i Maciej Czer­scy.

Gorąco pole­camy!