show sidebar & content

"Tajlandia - miejsce do którego chce się wracać..." - slajdowisko 10 października

27 Wrz 2018

“…Podróż do Azji była naszym wiel­kim marze­niem. Prze­glą­da­jąc i czy­ta­jąc prze­różne infor­ma­cje na temat kra­jów poło­żo­nych w Azji połu­dniowo – wschod­niej wybra­li­śmy Taj­lan­dię.

Taj­lan­dia jest ide­al­nym miej­scem na pierw­szy samo­dzielny wypad do Azji. Przy­jaźni i wiecz­nie uśmiech­nięci ludzie, dobrze roz­wi­nięta komu­ni­ka­cja (kolej, samo­loty, auto­busy) pozwa­lają w bar­dzo łatwy spo­sób prze­mie­rzać ten piękny kraj.

Mie­szanka jaką zasta­li­śmy na miej­scu robi pio­ru­nu­jące wra­że­nie. Oczy­wi­ście to co naj­lep­sze w tym pięk­nym kraju to uliczna kuch­nia, która ser­wuje prze­pyszne jedze­nie. Należy pamię­tać że Taj­lan­dia to także dzi­kie dżun­gle na pół­nocy, piękne kra­jo­brazy i raj­skie wyspy na połu­dniu oraz tysiące świą­tyń roz­sia­nych po całym kraju.

Do nie­dawna wycho­dzi­li­śmy z zało­że­nia że nie odwie­dzamy tych samych miejsc dwa razy. Po Taj­lan­dii mamy nieco inne zda­nie 😉

Patry­cja, Daniel ‚Blanka Szupke

DSC_0474-01

W środę 10 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z twór­cami bloga Pal­cem Po Mapie, z któ­rymi odkry­jemy nie tylko piękno kra­jo­brazu i wspa­nia­łych ludzi żyją­cych w Taj­lan­dii, ale także praw­dziwy smak kuchni taj­landz­kiej.

Pod­czas slaj­do­wi­ska skosz­tu­jemy auten­tyczną potrawę taj­landzką przy­go­to­waną wła­sno­ręcz­nie przez pre­le­gen­tów — warto się sku­sić.

Gorąco pole­camy!