show sidebar & content

Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan - slajdowisko 10 stycznia

20 Gru 2017

“…Opo­wiemy o 3 kra­jach Azji cen­tral­nej (Tadży­ki­stan, Kazach­stan, Kir­gi­stan), które odwie­dzi­li­śmy pod­czas naszych wypraw w 2015, 2016 i 2017 roku. Poka­żemy jak wygląda bez­kre­sny step, kazach­ska kopia stanu Utah, słynny Kanion Sza­ryń­ski, “prze­je­dziemy” z Wami cały słynny Trakt Pamir­ski, czyli jedną z naj­wy­żej poło­żo­nych mię­dzy­na­ro­do­wych dróg na świe­cie. Zagląd­niemy w rzadko odwie­dzane regiony Pamiru i Tien-Szanu oraz rzu­cimy okiem na pozo­sta­ło­ści Jeziora Aral­skiego. Opo­wiemy nieco o róż­ni­cach mię­dzy tymi naro­dami, o spe­cy­fice podró­żo­wa­nia w rejo­nie, pod­po­wiemy co warto zoba­czyć i prze­żyć w tych kra­jach…”

t-84

Miłosz Kale­ciń­ski i Beata Nowik – zawo­dowi podróż­nicy, współ­twórcy marki Przygody4x4, od kilku lat przez 9 – 10 mie­sięcy w roku zabie­rają setki innych osób w mniej i bar­dziej popu­larne rejony Europy i Azji, aby doświad­czać wspól­nie świata z innej per­spek­tywy. Samo­chód tere­nowy stał się dla nich domem, który pozwala dotrzeć w miej­sca nie­znane z prze­wod­ni­ków.

Zapra­szamy na wspa­niałą, pełną nie­za­po­mnia­nych kra­jo­bra­zów i przy­gód opo­wieść - w środę 10 stycz­nia o godzi­nie 19.00.

Gorąco pole­camy!