show sidebar & content

SZKOCJA RODZINNIE - spotkanie 10 kwietnia

Zapra­szamy na kolejne opo­wie­ści o podró­żach. Tym razem Europa i to w wyda­niu rodzin­nym.

Będą to wspo­mnie­nia z rodzin­nego wyjazdu z przy­czepą kem­pin­gową do Szko­cji. Po dwu­krot­nych, przy­rod­ni­czo — wypo­czyn­ko­wych waka­cjach w Nor­we­gii, posta­no­wi­li­śmy zoba­czyć pół­noc Wiel­kiej Bry­ta­nii, w dro­dze ‘do’ i ‘z’ pró­bu­jąc edu­ko­wać nieco dzieci w holen­der­skich muze­ach i oks­fordz­kiej szkole let­niej…. W Szko­cji: Edyn­burg – jak to mia­sto, Góry Cain­gorms –piękne, a jakie przy­ja­zne reni­fery tam mają!, Loch Ness – daj­cie spo­kój L, oko­lice Ben Nevis – pie­sza wycieczka w poszu­ki­wa­niu wodo­spadu…., dolina Glen­coe — maje­sta­tyczna, ‘pamię­ta­jąca’ stare dzieje. Naj­więk­sze wra­że­nie zro­biła na nas wyspa Skye (Hebrydy Wewnętrzne). Wspa­niałe Góry Cuil­lins (czarne i czer­wone), pozo­sta­ło­ści po wysie­dlo­nych wio­skach, malutki skan­sen, kli­ma­tyczny kem­ping… Tylko te insekty……

Uczest­ni­kami wyjazdu byli Dorota, Mirek, Karo­lina, Monika i Kasia Bajor. Mamy nadzieję, że rela­cję przed­stawi nam cała rodzina.

Spo­tka­nie jak zwy­kle w środę (tym razem 10 kwiet­nia) o godzi­nie 19.00.

Szcze­gól­nie zapra­szamy rodziny z dziećmi.

K
K
K
K
K
K
K