show sidebar & content

"Syria, Jordania - ocalmy od zapomnienia..." - slajdowisko 6 czerwca

24 Maj 2018

W środę 6 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z Beatą Novik i Miło­szem Kale­ciń­skim - czyli znów gościmy PRZYGODY 4X4. Tym razem będziemy “odkry­wać” Syrię i Jor­da­nię.

0813

“W Syrii byli­śmy raz — tuż przed wojną (dosłow­nie kilka dni przed eska­la­cją), w Jor­da­nii kilka razy. Opo­wiemy o nie­ist­nie­ją­cej już Syrii, odwie­dzimy miej­sca gdzie dziś toczy się jedna z naj­okrut­niej­szych wojen. Zoba­czymy prze­piękne Aleppo, Hamę, Hims, Dama­szek czy Pal­mirę. Przej­dziemy się po tar­go­wi­skach w Aleppo i

Damaszku. Powę­dru­jemy przez sto­licę cesar­stwa kró­lo­wej Zeno­bii — Pal­mirę. Zago­ścimy u wspa­nia­łych i wielce gościn­nych Syryj­czy­ków.

Zapewne opo­wiemy o tym, że Jor­da­nia jest bez­pieczna, że witają tu tury­stów z otwar­tymi ramio­nami. Posta­ramy się prze­ko­nać, że Petra to nie jedyna atrak­cja Jor­da­nii.

Poka­żemy mul­tum zdjęć z Wadi Ram — bo to zachwy­ciło nas naj­bar­dziej. Zapra­szamy…”

Gorąco pole­camy!