show sidebar & content

Smaki i smaczki Gruzji - slajdowisko 11 lutego

05 Lut 2015

W naj­bliż­szą środę 11 lutego o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejną opo­wieść o Gru­zji. Jed­nak tym razem poznamy Gru­zję z nieco innej strony — troszkę mniej podróż­ni­czej, za to peł­nej sma­ków i smacz­ków gru­ziń­skich.

P9018791

Naszym i Pań­stwa gościem będzie Monika Pazera, która w bar­dzo “sma­ko­wity” spo­sób zapra­sza wszyst­kich na spo­tka­nie.

…Gru­zja to raj dla sma­ko­szy! Na zie­lo­nych łąkach pasą się szczę­śliwe krowy. Drzewa ugi­nają się pod cię­ża­rem słod­kich, soczy­stych owo­ców. W win­ni­cach upra­wia się około 400 odmian wino­ro­śli. Na tar­gach pię­trzą się stosy kiszo­nych przy­sma­ków i aro­ma­tycz­nych przy­praw.

Jed­nak oprócz sma­ków kuli­nar­nych są jesz­cze te bar­dziej pikantne – smaczki oby­cza­jowe! Spo­tka­nie z Gru­zi­nami nigdy nie może być nudne. Jedyne, czego można być pew­nym, to że niczego nie można być pew­nym.

Po kilku latach podró­żo­wa­nia do tego pięk­nego kraju zebra­łam sporo aneg­dot o jego fan­ta­stycz­nych miesz­kań­cach. Sta­no­wią one świetny doda­tek do opo­wie­ści o gru­ziń­skich zabyt­kach, zwy­cza­jach i kuchni.

UWAGA: W związku z dużą ilo­ścią ape­tycz­nych zdjęć nie zaleca się oglą­da­nia na czczo!…

Gorąco pole­camy!