show sidebar & content

"Sardynia - prawdziwe włoskie wakacje" - slajdowisko 8 kwiecień

26 Mar 2015

Jeśli macie ochotę naj­bliż­sze waka­cje spę­dzić na wspa­nia­łej, peł­nej kon­tra­stów wyspie, gdzie słońce świeci 300 dni w roku, gdzie znaj­dzie­cie piękne, cza­sem bar­dzo malut­kie plaże, nie­za­po­mniane widoki dzi­kich, górzy­stych tere­nów, kli­ma­tyczne mia­steczka, pre­hi­sto­ryczne Nuragi i kościoły w paski — to Sar­dy­nia jest wła­śnie tym czego szu­ka­cie.

12_SARDYNIA IX 2014 343

W środę 8 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na wspo­mnie­nia Basi i Andrzeja Zyg­mun­tów oraz Agaty i Toma­sza Ziaja, któ­rzy spę­dzili na Sar­dy­nii “praw­dziwe wło­skie waka­cje” — pełne słońca, rado­ści wiel­kiej, dają­cej poczu­cie wol­no­ści prze­strzeni — jesz­cze nie znisz­czo­nej dzia­łal­no­ścią czło­wieka.