show sidebar & content

"Rzucić wszystko i wyjechać w podróż dookoła świata" - slajdowisko 19 czerwca

03 Cze 2019

“…Rzu­cić wszystko i wyje­chać w podróż dookoła świata — wydaje się skom­pli­ko­wane, a w rze­czy­wi­sto­ści jest prost­sze niż myśli­cie. Wystar­czy odro­bina fan­ta­zji, odwagi i wiary, że jakoś to się ułoży. Do tego tro­chę logi­styki, pomocy rodziny i zna­jo­mych oraz szczę­ścia. Wszystko lekko wstrzą­snąć, zamie­szać i …. powstaje wyprawa pełna nie­sa­mo­wi­tych przy­gód, spo­tkań i prze­kra­cza­nia gra­nic.
Zapra­szam na opo­wieść o ponad rocz­nej podróży po Azji i Ame­ry­kach. Będzie to histo­ria o sza­ma­nach, łow­cach głów, Vipas­sa­nie, zdo­by­ciu pierw­szego w życiu sze­ścio­ty­sięcz­nika i … wiele wiele wię­cej…”

Dzię­kuję i pozdra­wiam,

Agnieszka

AS_20190515_43069

W środę 19 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w inspi­ru­jącą i fascy­nu­jącą podróż dookoła świata. Jak pisze Agnieszka Stan­gen­berg, która będzie naszym prze­wod­ni­kiem “…wystar­czy odro­bina fan­ta­zji, odwagi i wiary…” i każdy z nas może wyru­szyć w drogę — tylko od nas zależy czy się na nią zde­cy­du­jemy i podej­miemy wyzwa­nie. Świat czeka na nas — wystar­czy tylko chcieć 🙂

Gorąco pole­camy!