show sidebar & content

Rumunia autentyczna

12 Cze 2014

Zapra­szamy Was na spo­tka­nie inne niż do tej pory. Nie będzie to opo­wieść o wypra­wie czy podróży. Będzie to opo­wieść o bli­skim nam, pięk­nym, ale bar­dzo mało zna­nym kraju.

Bli­skim geo­gra­ficz­nie, bo jadąc głów­nymi dro­gami od pol­skiej do rumuń­skiej gra­nicy nie poko­namy nawet 300 km, a łań­cu­chem spi­na­ją­cym Pol­skę i Rumu­nię są wspa­niałe góry – Kar­paty. Bli­ski, bo dzieje kon­tak­tów mię­dzy naszymi naro­dami świad­czą, że nie­za­leż­nie od ukła­dów poli­tycz­nych w Euro­pie, potra­fi­li­śmy być part­ne­rami. Part­ne­rami róż­nią­cymi się od sie­bie, ale prze­cież darzą­cymi się respek­tem i poma­ga­ją­cymi sobie w potrze­bie (Joanna Poraw­ska, strona Towa­rzy­stwa Pol­sko – Rumuń­skiego, www.tpr.pl).

O pięk­nie Rumu­nii można się prze­ko­nać słu­cha­jąc rela­cji ludzi, któ­rzy tam już byli. Jest to cel wielu wyjaz­dów tre­kin­go­wych i offro­ado­wych. Zawsze są to rela­cje pełne pozy­tyw­nych wra­żeń i wspo­mnień.

Ci, któ­rzy nie byli jesz­cze w Rumu­nii, będą mogli „poznać” ten kraj ze zdjęć i opo­wia­dań. Ci, któ­rzy już byli, będą mieli oka­zję skon­fron­to­wać swoje wra­że­nia, coś dodać od sie­bie i na pewno dowie­dzieć się cze­goś nowego o miej­scach, do któ­rych nie udało im się dotrzeć.

plakatt_1

Naszym gościem będzie pani Zofia Kostuj – mama tra­gicz­nie zmar­łego Rado­sława Kostuja, autora książki “INFORMATORPRZEWODNIK po Górach Rod­niań­skich”. Pani Zofia opo­wie nam o pasji swo­jego syna i o swo­ich wra­że­niach z pobytu w Rumu­nii.

Poka­żemy zdję­cia, które pocho­dzą z tej pięk­nej książki, a wszy­scy chętni będą mogli ją nabyć na spo­tka­niu po spe­cjal­nej cenie 39 zł (cena w księ­gar­niach 49 zł).

Dru­gim naszym gościem i „prze­wod­ni­kiem” po Rumu­nii będzie pan Ignat Timar – pre­zes Towa­rzy­stwa Pol­sko – Rumuń­skiego w Kra­ko­wie. Zain­te­re­so­wani będą mogli „wycią­gnąć” od pana Ignata pra­wie każdą infor­ma­cję na temat Rumu­nii.

Jeste­śmy pewni, że uczest­nicy naszego spo­tka­nia będą mogli w cza­sie pre­lek­cji oraz w roz­mo­wach kulu­aro­wych dowie­dzieć się wielu mało powszech­nie zna­nych fak­tów na temat Rumu­nii.

Oprócz pre­zen­ta­cji zdjęć będzie można w trak­cie spo­tka­nia:

- zoba­czyć mane­kiny prze­brane w ludowe rumuń­skie stroje,

- skosz­to­wać rumuń­skiego sera i wina,

- skosz­to­wać tra­dy­cyjną rumuń­ską potrawę,

- nabyć prze­wod­nik w pro­mo­cyj­nej cenie.

Ser­decz­nie zapra­szamy do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe w środę 25 czerwca na godzinę 19.00.