show sidebar & content

Rodzinny offroad w Alpach i Pirenejach - pierwsze po wakacjach spotkanie podróżnicze

13 Wrz 2013

Witamy po waka­cjach!

Wspo­mnie­niami z waka­cyj­nych podroży roz­po­czy­namy kolejny cykl slaj­do­wisk. Przed oczami cią­gle jesz­cze poja­wiają się naj­pięk­niej­sze obrazy pełne słońca i kolo­rów lata, a za oknami już jesienne kli­maty. Aby choć na chwilkę zatrzy­mać te wspo­mnie­nia i marzyć już o przy­szło­rocz­nych waka­cjach zapra­szamy na wspa­niałą podroż w Alpy i Pire­neje — góry choć znane, to jesz­cze wciąż pełne tajem­nic, czę­sto moż­li­wych do odkry­cia, gdy zwie­dza się je samo­cho­dem tere­no­wym.

O moż­li­wo­ściach podró­żo­wa­nia samo­cho­dem tere­no­wym po Alpach i Pire­ne­jach opo­wie­dzą Mirek Bajor i Andrzej Zyg­munt

Od paź­dzier­nika nasze spo­tka­nia podróż­ni­cze będą odby­wać się w czwartki o tra­dy­cyj­nej godzi­nie 19.00. Z sali kawiar­nia­nej prze­no­simy się do naszej nowej “sali kino­wej”, w któ­rej mamy 3 metrowy pro­fe­sjo­nalny ekran, a opo­wie­ści nie będą zakłó­cane odgło­sami kawiar­nia­nego gwaru.

Zapra­szamy na pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie podróż­ni­cze już 3 paź­dzier­nika. Kolejne spo­tka­nia będą odby­wać się tra­dy­cyj­nie co 2 tygo­dnie.