show sidebar & content

Przepych Tajlandii i surowe piękno Kambodży - slajdowisko 20 maja

28 Kwi 2015

…Egzo­tyczną podróż po azja­tyc­kich kró­le­stwach roz­pocz­niemy w jed­nym z naj­bo­gat­szych kra­jów regionu – w Kró­le­stwie Taj­lan­dii. Tu wszystko aż przy­tła­cza swoim bogac­twem – nawet domki duchów są zło­cone i ogromne. Po wielu godzi­nach jazdy i ocze­ki­wa­nia uda nam się prze­kro­czyć gra­nicę jedy­nego z naj­bied­niej­szych kra­jów Azji – Kró­le­stwa Kam­bo­dży. Od wie­ków życie jego miesz­kań­ców jest nie­od­łącz­nie zwią­zane z Wiel­kim Jezio­rem Tonle Sap, zasi­la­nym wodami Mekongu. Prze­mie­rza­jąc Kam­bo­dżę wzdłuż i wszerz zoba­czymy domy na palach i na szczu­dłach, pły­wa­jące wio­ski, kolo­nialną zabu­dowę, dzie­siątki świą­tyń oraz miej­sca pamięci ofiar krwa­wych rzą­dów Czer­wo­nych Khme­rów. Dotrzemy też do zachwy­ca­ją­cych suro­wym pięk­nem, roz­rzu­co­nych w roz­mi­no­wa­nej dżun­gli zabyt­ków z cza­sów potęż­nych Kró­lestw: Czenli i Ang­koru – z naj­więk­szą świą­ty­nią świata, Ang­kor Wat. Wie­czo­rami będziemy mieli oka­zję podzi­wiać kla­syczny taniec khmer­ski i degu­sto­wać zna­ko­mite potrawy. Po powro­cie do Taj­lan­dii zdą­żymy jesz­cze zwie­dzić malow­ni­czy Bang­kok i oko­lice. Dodat­kową atrak­cją będzie moż­li­wość towa­rzy­sze­nia miesz­kań­com Taj­lan­dii i Kam­bo­dży w obcho­dach Chiń­skiego Nowego Roku.

Zapra­szam do wspól­nej podróży w cza­sie i prze­strzeni!

Agnieszka Wci­sło

W tę egzo­tyczną i daleką podróż do Taj­lan­dii i Kam­bo­dży — kra­jów peł­nych kon­tra­stów i zadzi­wia­ją­cych swoją odmien­no­ścią — zabie­rze nas 20 maja o godzi­nie 19.00 pani Agnieszka Wci­sło, zafa­scy­no­wana tamtą kul­turą i ludźmi.

Gorąco pole­camy!

Zachę­camy także do włą­cze­nia się w zbiórkę fun­du­szy dla poszko­do­wa­nych pod­czas trzę­sie­nia ziemi w Nepalu. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz na stro­nie: https://www.siepomaga.pl/r/stu-dla-nepalu