show sidebar & content

Prekolumbijskie, kolonialne i współczesne oblicze Meksyku - slajdowisko 16 marca

01 Mar 2016

P1100482

W środę 16 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejną podróż z panią Agnieszką Wci­sło — tym razem naszym celem będzie Mek­syk.

“…Tym razem zapra­szam do wspól­nego prze­mie­rze­nia kil­ku­na­stu połu­dnio­wych sta­nów Mek­syku. Pod­czas naszej wyprawy będziemy mieli oka­zję podzi­wiać spu­ści­znę wiel­kich cywi­li­za­cji Mezo­ame­ryki: Olme­ków, Zapo­te­ków, Miste­ków, Tol­te­ków, Majów i Azte­ków, kolo­nialne i współ­cze­sne budowle oraz zachwy­ca­jącą przy­rodę (11 z odwie­dza­nych miejsc jest wpi­sa­nych na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO). Wyką­piemy się w Morzu Kara­ib­skim, Zatoce Mek­sy­kań­skiej, w krysz­ta­ło­wych ceno­tach, błę­kit­nych wodo­spa­dach Aqua Azul i w Oce­anie Spo­koj­nym w Aca­pulco. W Sank­tu­arium Matki Boskiej z Guade­lupe, patronki obu Ame­ryk, nasze czoła zostaną ostem­plo­wane popiel­co­wym krzy­żem. Zoba­czymy nocny pokaz sko­ków do wody ze Skały Śmierci, rytuał Vala­do­res i zaśpie­wamy z Maria­chi, popi­ja­jąc mez­ca­lem z roba­lem, zagry­za­nym poma­rań­czą. ¡Salud, amor y dinero!…”

Gorąco pole­camy!