show sidebar & content

Podwodny świat czterech kontynentów - slajdowisko 17 czerwca

10 Cze 2015

W środę 17 czerwca spo­tkamy się na ostat­nim przed waka­cjami slaj­do­wi­sku. Tym razem Grze­gorz Bajor i Mar­cin Micek zabiorą nas w podróż do nie­zna­nego, zadzi­wia­ją­cego pod­wod­nego świata.fot2

“…Zapra­szamy w pod­wodną podróż — od dale­kiego zachodu Ame­ryki Pół­noc­nej, przez mek­sy­kań­skie jaski­nie Ame­ryki Środ­ko­wej i wraki Morza Czar­nego do Europy. Dla wielu z nas — wyda­wać by się mogło — jest to świat nie­osią­galny. Wspól­nie odwie­dzimy nastę­pu­jące miej­sca: Zatoka Mon­te­rey (lasy kel­powe) — California/USA, Pół­wy­sep Juka­tan (sys­temy jaskiń) — Mek­syk, Oko­lice Hur­ghady, Safagi, Dahabu (rafy, wraki) — Egipt, Horka, Prele, Spar­mann (kamie­nio­łomy) — Sakskonia/Niemcy, Koba­nya (nie­czynna kopal­nia) — Budapeszt/Węgry, Grun­ner See (zato­piony park) — Styria/Austria, Cypr, Malta, Chor­wa­cja, Sło­wa­cja. A w Pol­sce zagląd­niemy na Zakrzó­wek, do Jaworzna (Koparki, Wil­helm), Tar­no­brzega (Horn) i na Solinę.

Zapre­zen­tu­jemy sprzęt wyko­rzy­sty­wany do nur­ko­wa­nia i foto­gra­fo­wa­nia pod wodą, oraz wyświe­tlimy zdję­cia i filmy z nie­któ­rych wypraw, które mamy nadzieję tro­chę przy­bliżą ten tajem­ni­czy świat.

Do pod­wod­nej przy­gody zapra­szają

Grze­gorz Bajor i Mar­cin Micek…”