show sidebar & content

"Pireneje - trochę przeszłości w podróży ..." - slajdowisko 1 marca

16 Lut 2017

“…XXII Euro­pej­ska Wyprawa Mostowa „Pół­nocna Hisz­pa­nia – Pire­neje 2016” zor­ga­ni­zo­wana została w dniach 09¸23 lipca 2016 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Wyprawy Mostowe” i Biuro Tury­styczne „Ani­tour” z Cze­cho­wic Dzie­dzic przy współ­pracy Kate­dry Budowy Mostów i Tuneli Poli­tech­niki Kra­kow­skiej.

Wyprawa była bar­dzo inten­sywna. Objęła bowiem tereny Fran­cji Połu­dnio­wej, Hisz­pa­nii Pół­noc­nej i Pire­ne­jów, obszary o wspa­nia­łej histo­rii i dzie­dzic­twie kul­tu­ro­wym. Mie­li­śmy na tra­sie mia­sta histo­ryczne ze wspa­nia­łymi kate­drami, klasz­to­rami, pała­cami i muze­ami , mie­li­śmy 4 sank­tu­aria Maryjne , miej­sco­wo­ści na „Szlaku św. Jakuba” , miej­sca histo­rycz­nych bitew , ufor­ty­fi­ko­wane mia­sta , wspa­niałe kate­dry romań­skie , wspa­niałe kra­jo­brazy , miej­sca pre­hi­sto­ryczne (Alta­mira), a przede wszyst­kim mosty…”

prof. Kazi­mierz Flaga

116ab

W środę 1 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne już spo­tka­nie z panem prof.Kazimierzem Flagą i opo­wie­ścią o wypra­wie mosto­wej w Pire­neje — ale zdziwi się każdy, kto przy­bę­dzie na slaj­do­wi­sko, gdyż oprócz opo­wie­ści o mostach prze­nie­siemy się w świat twier­dzy, histo­rycz­nych miast i sank­tu­ariów.

Gorąco pole­camy!