show sidebar & content

"Piękno ma adres - Oman" - slajdowisko 24 maja

15 Maj 2017

“…Beauty has an address – Oman (Piękno ma adres – Oman) to tytuł naszej pre­zen­ta­cji zaczerp­nięty ze strony Omań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej.

I trzeba przy­znać, że nie ma w tym wiele prze­sady. Pomimo, że jest to obec­nie bogaty i nowo­cze­sny kraj to jed­nak ustrzegł się pokusy inwe­sto­wa­nia we wszystko co „naj” w dzi­siej­szym świe­cie. Nie ma tu naj­wyż­szych budowli na Ziemi (jak w sąsied­nich Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich), nie ma bez­dusz­nych miast „ze szkła i betonu”. Jest za to piękna, nowo­cze­sna archi­tek­tura nawią­zu­jąca do naj­lep­szych przy­kła­dów i tra­dy­cji regionu. Liczne budowle wznie­sione przez daw­nych miesz­kań­ców tery­to­rium obec­nego Omanu pozwa­lają podzi­wiać mądrość i kunszt wszyst­kich żyją­cych tu przez wieki.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ale rze­czy stwo­rzone przez czło­wieka to nie jedyne i według nas nie naj­waż­niej­sze bogac­two tego kraju. Naj­pięk­niej­sze rze­czy stwo­rzyła tu natura. Wspa­niałe góry oraz pusty­nie oto­czone przez czy­ste i cie­płe morza z dzi­kimi pla­żami, a także doliny z soczy­stą zie­le­nią i wadi wypeł­nione wodą, zachę­ca­jące do ochło­dze­nia się w cza­sie upal­nej dla nas jesieni dopeł­niają cało­ści piękna Omanu. Jeżeli do tego dodamy przy­ja­znych miesz­kań­ców, bez­pie­czeń­stwo i pra­wie nie­ogra­ni­czoną wol­ność prze­miesz­cza­nia się oraz kem­pin­go­wa­nia to dosta­niemy ide­alny kraj do pozna­wa­nia przez aktyw­nego tury­stę…”

Andrzej Zyg­munt

W fascy­nu­jącą podróż do Omanu zapra­szamy w środę 24 maja o godzi­nie 19.00. Naszymi prze­wod­ni­kami będą Agata Ziaja i Andrzej Zyg­munt.

Gorąco pole­camy!