show sidebar & content

Papua-Nowa Gwinea i Wyspy Trobrianda - slajdowisko 27 września

11 Wrz 2017

Po dale­kiej podróży do Kanady zapra­szamy w egzo­tyczną podróż do Papui-Nowej Gwi­nei i na Wyspy Tro­brianda.

27 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 doświad­czony podróż­nik Andrzej Urba­nik opo­wie o swo­ich wra­że­niach i przy­go­dach z wyjaz­dów do tych bar­dzo rzadko odwie­dza­nych kra­jów.

DSC_0280

Piękne, nie­zwy­kle barwne, a cza­sami zaska­ku­jące zdję­cia prze­niosą nas w fascy­nu­jący, prze­peł­niony egzo­tyką region świata.

”…Z tej podróży mam film, wspa­niałe zdję­cia i dodat­kowo bar­dzo dra­styczne mate­riały (wyłącz­nie dla 18+)

Zapra­szam na opo­wie­ści z wyjazdu do Papui– Nowej Gwi­nei oraz na Wyspy Tro­brianda. Myślę, że wszyst­kich zain­te­re­suje pokaz zdjęć ze święta Sing Sing w Goroka i wyprawy do wio­ski Papu­asów, Wyspy Tro­brianda — tańce z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści, wizyta w wio­sce gdzie miesz­kał B. Mali­now­ski, wizyta w dru­giej wio­sce z poka­zem kry­kieta oraz, migawki ze sto­licy — w tym wizyta w par­la­men­cie . Na koniec obej­rzą Pań­stwo tajem­ni­czy pokaz zamknięty…”

Andrzej Urba­nik

Uwaga!!!

Na koniec slaj­do­wi­ska poka­żemy dra­styczne zdję­cia i film z tego wyjazdu — tylko dla osób peł­no­let­nich i o moc­nych ner­wach.

Gorąco pole­camy!