show sidebar & content

Pakistan - slajdowisko 4 grudnia

27 Lis 2019

“…Kilka lat temu zoba­czy­łem zdję­cie znisz­czo­nych mostów, które ludzie wciąż uży­wali prze­cho­dząc nad rwącą rzeką Indus. Było w tym coś na tyle fascy­nu­ją­cego, że gdy szu­ka­łem pracy na świe­cie, momen­tal­nie odrzu­ci­łem oferty z Nie­miec, Japo­nii, Bra­zy­lii gdy się tylko dowie­dzia­łem, że mam moż­li­wość poje­chać do Paki­stanu.

IMG_20170720_135453

Na mojej pre­zen­ta­cji opo­wiem o tym jak ciężko jest zła­pać oddech podzi­wia­jąc jeziora na 4 tys. metrów. Dla­czego osoby trans­sek­su­alne w Paki­sta­nie mają swo­ich guru.Jak wygląda robie­nie biz­ne­sów w Paki­sta­nie i dla­czego zachod­nie podej­ście kom­plet­nie nie działa. Jak wygląda przy­szłość mło­dych ludzi w kraju gdzie żyje 220 mln miesz­kań­ców z czego 150 mln jest poni­żej 30 roku życia. Jak sma­kują tra­dy­cyjne paki­stań­skie potrawy i sło­dy­cze. Jak wygląda paki­stań­skie wesele na ponad 500 osób…”

W środę 4 grud­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na fascy­nu­jąca opo­wieść o podróży do Paki­stanu. Naszym Prze­wod­ni­kiem będzie Bar­tosz Zie­mia­nin.

Gorąco pole­camy!