show sidebar & content

Od północnego Wietnamu, usłanego górami i niezliczoną ilością tarasów ryżowych po Sajgon celebrujący Chiński Nowy Rok Świni - slajdowisko 24 kwietnia

09 Kwi 2019

“W Wiet­na­mie spę­dzi­li­śmy inten­sywne trzy tygo­dnie, prze­mie­rza­jąc ten malow­ni­czy kraj wszel­kimi moż­li­wymi środ­kami trans­portu. Naszą przy­godę roz­po­czę­li­śmy na pół­nocy Wiet­namu, lądu­jąc w Hanoi — obec­nej sto­licy, skąd uda­li­śmy się do naj­wy­żej poło­żo­nego mia­sta Sa Pa, które znaj­duje się nie­da­leko gra­nicy z Chi­nami. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogody z uśmie­chem na twa­rzy ruszy­li­śmy w dal­szą podróż w stronę poprzed­niej sto­licy Wiet­namu — Saj­gonu, odwie­dza­jąc po dro­dze wiele inny pięk­nych miejsc, które będziemy chcieli Pań­stwu zapre­zen­to­wać pod­czas slaj­do­wi­ska.

????????????????????????????????????

Zapra­szamy na podróż po Wiet­na­mie z Pal­cem Po Mapie przez którą prze­pro­wa­dzą Was — Daniel,Patrycja i Blanka Szupke

W tę egzo­tyczną podróż wyru­szymy już 24 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 — nie może Cię zabrak­nąć w Kon­ty­nen­tach.

Gorąco pole­camy!