show sidebar & content

"Oceania - raj na ziemi" - slajdowisko 13 stycznia

31 Gru 2015

Za oknem ponuro i mgli­sto, a my zabie­ramy Was w podróż do Oce­anii — raju na ziemi.

W środę 13 stycz­nia o godzi­nie 19.00 prze­nie­siemy się wraz z Jur­kiem Grę­bo­szem na naj­pięk­niej­sze plaże, by wygrze­wać się w pro­mie­niach słońca, podzi­wiać piękne kra­jo­brazy i piękne dziew­czyny.

Jurek Grę­bosz na co dzień pra­cow­nik naukowy w Insty­tu­cie Fizyki Jądro­wej — gdy tylko koń­czy się pora desz­czowa i zaczyna pora sucha — jedzie na Oce­anię. Jak mówi, od 14 lat podró­żuje pod Krzy­żem Połu­dnia.

1-2008-tahiti-pokaz-podgorze7

“…Oce­ania to dla wielu ludzi tak zwany „Raj tro­pi­kalny”. Ogromna liczba kora­lo­wych i wul­ka­nicz­nych wysp orazi prze­pięk­nych zatok. Jerzy miał oka­zję prze­mie­rzyć bar­dzo wiele z nich – tu krę­cono film „Błę­kitna Laguna”, tam film „Casta­way”. Gnało go marze­nie o przy­go­dzie Robin­sona Cru­soe. Wśród naj­pięk­niej­szych wysp Oce­anii – dla Jurka – wyjąt­kowe miej­sce zaj­muje archi­pe­lag: Wyspy Towa­rzy­stwa…”

Tra­ve­na­lia 2015

Gorąco pole­camy!