show sidebar & content

"Nordkinn - jak zdobyliśmy północny kraniec Europy" - slajdowisko 24 października

11 Paź 2018

“…Dla żad­nego z uczest­ni­ków wyprawy nie był to pierw­szy pobyt w Skan­dy­na­wii, ale tym razem posta­wi­li­śmy sobie za cel — zdo­by­cie pół­noc­nego krańca Europy. Wbrew powszech­nej opi­nii nie jest to leżący na wyspie przy­lą­dek Nor­kapp, ale będący czę­ścią pół­wy­spu Nord­kinn przy­lą­dek o tej samej nazwie. Nie da się tam doje­chać – można dopły­nąć, albo dojść pie­szo po wyzna­czo­nym szlaku. Taki trek­king liczy około 50 km i zaj­muje co naj­mniej dwa dni. Pra­wie połowa trasy prze­biega po kamien­nych polach co powo­duje, że teo­re­tycz­nie łatwa trasa potrafi dać się mocno we znaki.

Opo­wiemy o naszych prze­ży­ciach pod­czas trek­kingu i o tym co widzie­li­śmy jadąc na pół­noc — o bia­łych nocach, o tym jak sma­kują lio­fi­li­zaty i języki reni­fera oraz o wiel­kiej fraj­dzie jaką jest spa­nie na dziko. Ale przed wszyst­kim poka­żemy Wam piękne kra­jo­brazy pół­nocy Europy, które są bar­dzo surowe, ale jed­no­cze­śnie nie­zmier­nie bogate i mają jedną, zaska­ku­jącą cechę — kto raz je zoba­czy na żywo ten będzie chciał już zawsze do nich wra­cać…”

P1060053

W środę 24 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w nie­za­po­mnianą i fascy­nu­jąca opo­wieść o zdo­by­wa­niu pół­noc­nego krańca Europy — Nord­kinn. O tru­dach trek­kingu i rado­ści jaką daje osią­ga­nie wyzna­czo­nego celu opo­wie­dzą Andrzej i Kac­per Zyg­munt oraz Kinga Rokicka.

Przyjdź koniecz­nie i odkryj urok Nor­we­gii — może i Ty zdo­bę­dziesz nie­długo Nord­kinn?

Gorąco pole­camy!