show sidebar & content

"Nepal - magiczne miejsce na Ziemi"- slajdowisko 17 lutego

03 Lut 2016
DSC_7552
“…Nepal — miej­sce magiczne i wyjąt­kowe nie tylko dla miło­śni­ków wspi­naczki wyso­ko­gór­skiej. Dla wielu speł­nie­nie marzeń podróż­nika. Tak było w przy­padku grupy kaja­ka­rzy gór­skich klubu “Bystrze” z Kra­kowa i przy­ja­ciół, któ­rzy obrali sobie to miej­sce jako cel podróży w 2009.
Wyjazd łączący nie­sa­mo­wite prze­ży­cia na raftingu bajecz­nie piękną rzeką Sun­ko­shi oraz zachwy­ca­jący trek­king wokół Anna­purny. Mały kraj z miesz­kań­cami o wiel­kich ser­cach.
Wszystko to i nie tylko, we wspo­mnie­niach i pięk­nych zdję­ciach z tej wyprawy przed­sta­wia­nych przez uczest­ni­ków - Jolę i Roberta.”
W nie­zwy­kłą podróż do Nepalu — małego kraju z nie­zwy­kłymi kra­jo­bra­zami, magicz­nymi górami i ludźmi o wiel­kich ser­cach — zabiorą nas Jola Kło­siń­ska i Robert Drak. Zapra­szamy w środę 17 lutego o godzi­nie 19.00
Gorąco pole­camy!