show sidebar & content

"Nepal - magiczne miejsce na Ziemi"- ciąg dalszy opowieści o Nepalu -slajdowisko 22 czerwiec

06 Cze 2016

17 lutego w Kon­ty­nen­tach wysłu­cha­li­śmy nie­zwy­kłej opo­wie­ści o Nepalu - małego kraju z nie­zwy­kłymi kra­jo­bra­zami, magicz­nymi górami i ludźmi o wiel­kich ser­cach, a wła­ści­wie o raftingu na rzece Sun­ka­shi — na wię­cej nie­stety nie star­czyło czasu.

“…Nepal — miej­sce magiczne i wyjąt­kowe nie tylko dla miło­śni­ków wspi­naczki wyso­ko­gór­skiej. Dla wielu speł­nie­nie marzeń podróż­nika. Tak było w przy­padku grupy kaja­ka­rzy gór­skich klubu “Bystrze” z Kra­kowa i przy­ja­ciół, któ­rzy obrali sobie to miej­sce jako cel podróży w 2009.

Wyjazd łączący nie­sa­mo­wite prze­ży­cia na raftingu bajecz­nie piękną rzeką Sun­ko­shi oraz zachwy­ca­jący trek­king wokół Anna­purny. Mały kraj z miesz­kań­cami o wiel­kich ser­cach.
Wszystko to i nie tylko, we wspo­mnie­niach i pięk­nych zdję­ciach z tej wyprawy przed­sta­wia­nych przez uczest­ni­ków - Jolę, Martę i Roberta.”
Copyright (c) Tomasz Jakubiec (Tomanek) 2009
Tym razem zapra­szamy na trek­king wokół Anna­purny, w który zabiorą nas Jola Kło­siń­ska, Marta Sobieraj-Jakubiec i Robert Drak. Zapra­szamy w środę 22 czerwca o godzi­nie 19.00.
Gorąco pole­camy!