show sidebar & content

Na marginesie świata i czasu - slajdowisko 23 wrzesień

08 Wrz 2015

Fascy­nuje Cię Ame­ryka Łaciń­ska i chciał­byś poznać i zro­zu­mieć ludzi, któ­rzy żyją tam od wie­ków?

W środę 23 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Marią Haw­ra­nek i Szy­mo­nem Oprysz­kiem — repor­te­rami i podróż­ni­kami, któ­rzy prze­ko­pują się i wgry­zają w Ame­rykę Łaciń­ską a o spo­tka­nych na tra­sie ludziach i odwie­dza­nych miej­scach piszą na blogu www.intoamericas.com, , który zna­lazł się w finale kon­kursu na blog Roku 2014 w kate­go­rii “Podróże”. Współ­pra­cują m.in. z Dużym For­ma­tem, Wyso­kimi Obca­sami i Tygo­dni­kiem Powszech­nym.

ecuador la cienaga 4
”…Rok podró­żo­wa­li­śmy po Ame­ryce Łaciń­skiej śla­dami nie­tu­zin­ko­wych ludzi i miejsc. Naj­bar­dziej fascy­no­wały nas te spo­łecz­no­ści, które żyją poza głów­nym nur­tem świata i pędzą­cym cza­sem. Opo­wiemy o wizy­cie u ostat­niego lodzia­rza Ekwa­doru i o sta­ro­ści w umie­ra­ją­cej wio­sce, gdzie żyje już tylko kilku miesz­kań­ców. O asce­tycz­nym życiu bez prądu, muzyki i piłki noż­nej, jakie pro­wa­dzą boli­wij­scy Meno­nici i o peł­nej gwaru i ludzi codzien­no­ści naj­bar­dziej zalud­nio­nej wyspy świata w Kolum­bii…”

Maja Haw­ra­nek i Szy­mon Opry­szek

Gorąco pole­camy!