show sidebar & content

Moskwa i Złoty Pierścień Rosji - pierwsze po wakacjach slajdowisko - 12 wrzesień

01 Wrz 2018

„Każdy ma taki świat jaki widzą jego oczy” — José Sara­mago „Bal­ta­zar i Bli­munda”.

DSC09402

“…Rosja – naj­więk­sze pań­stwo świata – państwo o boga­tej histo­rii, róż­no­rod­nej kul­tu­rze, pań­stwo nowo­cze­sno­ści i biedy, pań­stwo pra­wo­sła­wia i komu­ni­zmu, pań­stwo cele­bry­tów, poli­ty­ków, arty­stów oraz zwy­kłych miesz­kań­ców małych wio­sek i olbrzy­mich miast.

Moja podróż po Rosji roz­po­częła się w Katy­niu i w Smo­leń­sku. Doce­lowo zwie­dza­li­śmy sto­licę Moskwę oraz śre­dnio­wieczne mia­steczka poło­żone na pół­noc i na wschód od Moskwy zwane Zło­tym Pier­ście­niem Rosji – Sier­gi­jew Posad, Pere­sław Zale­ski, Rostów Wielki, Jaro­sław, Kostroma, Suz­dal, Wło­dzi­mierz. Każde ze zwie­dza­nych miast ma bogatą histo­rię oraz cudowne zabytki.

Zapra­szam Pań­stwa do zoba­cze­nia tych miejsc moimi oczami, a wła­ści­wie okiem mojego apa­ratu foto­gra­ficz­nego…” Iwona Mach­nik

W środę 12 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na pierw­sze po waka­cjach slaj­do­wi­sko — z panią Iwoną Mach­nik wybie­rzemy się do Moskwy i poznamy to mia­sto pełne kon­tra­stów widziane ” jej oczami “.

Gorąco pole­camy!