show sidebar & content

Moja Indonezja - slajdowisko 21 września

08 Wrz 2016

Indo­ne­zja — odle­gły kraj leżący na bli­sko tysią­cach wysp, roz­cią­ga­ją­cych się na dłu­go­ści ponad 5 tyś km wzdłuż rów­nika.

P1010045

W środę 21 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na nie­zwy­kłą podróż. Do “swo­jej” Indo­ne­zji zabie­rze nas pan Jan Tru­niarz.

“…Ponoć ten kraj składa się z ponad 18000 wysp, a każda z nich z uni­kal­nymi miej­scami i ple­mio­nami, mówią­cymi róż­nymi języ­kami, mają­cymi swoje odrębne rytu­ały i wie­rze­nia. Jest jak z bajki: piękne wul­kany, plaże, pola ryżowe, świą­ty­nie…”

Gorąco pole­camy!