show sidebar & content

Malezja - slajdowisko 18 września

09 Wrz 2019

“…Chcemy zapro­sić Pań­stwa na podróż po Male­zji, którą mie­li­śmy przy­jem­ność odwie­dzić na prze­ło­mie lipca i sierp­nia. Prze­mie­rza­jąc bli­sko 1500 km z Sin­ga­puru przez dzie­wi­cze plaże Tio­manu, naj­star­szy Las Desz­czowy na świe­cie liczący 130 mln lat, Wzgó­rza Came­rona gdzie znaj­dują się plan­ta­cje her­baty po miej­ską dżun­glę w Kuala Lum­pur.”

Pozdra­wiamy

Daniel,Patrycja,Blanka Szupke..”

DSC_0977_00001

W środę 18 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 wyru­szymy po raz kolejny w podróż do Azji — tym razem zwie­dzimy Male­zję.

Twórcy bloga Pal­cem Po Mapie - Daniel, Patry­cja i Blanka Szupke — zabiorą nas w miej­sca, które zro­biły na nich naj­więk­sze wra­że­nie i na zawsze zapi­sały się w pamięci.

Gorąco pole­camy!