show sidebar & content

"Liban - piękny kraj o różnych obliczach" - slajdowisko 22 maja

09 Maj 2019

“…Liban to nie tylko wojna domowa, humus, fala­fel i tabule. To kraj 30 razy mniej­szy niż Pol­ska, gdzie każdy mówi bie­gle w mini­mum dwóch języ­kach, gdzie dni wol­nych jest tyle by respek­to­wać święta i chrze­ści­jań­skie i muzuł­mań­skie, góry, skały i morze zachwy­cają. Jest to rów­nież kraj, który ugo­ścił 1,5 mln Syryj­skich uchodź­ców, któ­rzy żyją w tym­cza­so­wych warun­kach, w nie­ofi­cjal­nych obo­zach lub nie­wy­koń­czo­nych budyn­kach miesz­ka­nio­wych i użyt­ko­wych. Przy 6 mln Libań­skiej popu­la­cji, można sobie wyobra­zić jak taki napływ lud­no­ści odbija się na każ­dym eta­pie gospo­darki.

Opo­wiem o tury­stycz­nych atrak­cjach i skar­bach natury któ­rych w Liba­nie nie bra­kuje, przy­bliżę połą­cze­nia kul­tu­rowe i reli­gijne oraz wyzwa­nia z jakimi mie­rzą się Syryj­scy uchodźcy.

Pozdra­wiam — Karo­lina…”

VHAA3851

Na spo­tka­nie z Karo­liną Brach i jej opo­wie­ściami o Liba­nie — kraju peł­nego kon­tra­stów, pięk­nych kra­jo­bra­zów, ogar­nię­tego wojną domową. który mino to wpu­ścił ogromną ilość uchodź­ców — zapra­szamy w środę 22 maja o godzi­nie 19.00.

Gorąco pole­camy!