show sidebar & content

"Kuba - galopem w XXI wiek..." - slajdowisko 8 maja

24 Kwi 2019

“…Kuba — wyspa jak wul­kan gorąca, nawet w porze desz­czo­wej. Tro­chę wyma­rzona, tro­chę z przy­padku. Pod­czas spo­tka­nia zoba­czy­cie dużą część “must see” z prze­wod­ni­ków. Przej­dziemy się po uli­cach Hawany, tro­chę powspi­namy i prze­jedziemy konno w Vinia­les — ale to nie wszystko.

IMG_4336

Czeka was także spon­ta­niczna wyprawa z miej­sco­wym prze­wod­ni­kiem, który zabie­rze nas w dziką podróż “camio­nem” na wschod­nią część Kuby, gdzie spę­dzimy parę dni z jego wspa­niałą rodziną. Pokaże nam też ukryty w dżun­gli wodo­spad i zapro­wa­dzi do biblio­teki w Moa. Wspo­mnę też ciut o histo­rii i obec­nej sytu­acji oczami miesz­kań­ców. Chcesz zoba­czyć to na wła­sne oczy i poczuć tro­pi­kalny kli­mat? Przyjdź i dowiedz się wię­cej. Może będzie to dla Cie­bie inspi­ra­cją na wła­sną kubań­ską przy­godę…”

Pozdra­wiam — Kata­rzyna Sko­biej

Na spo­tka­nie z Panią Kasią i wspo­mnie­nia z Kuby zapra­szamy w środę 8 maja o godzi­nie 19.00.

Gorąco pole­camy!