show sidebar & content

Kraje Beneluksu - slajdowisko 9 października

27 Wrz 2019

“Od 13 lat pla­no­wa­łem ponow­nie poje­chać do połu­dnio­wej Holan­dii, nie­da­leko miej­sca uro­dze­nia Vin­centa Van Gogha, gdzie pra­co­wa­łem w cza­sach stu­denc­kich. 10 lat temu obej­rze­li­śmy film, któ­rego tłem była bel­gij­ska Bru­gia i od tam­tego czasu marzy­li­śmy o tym aby na wła­sne oczy zoba­czyć to miej­sce.

Kilka lat temu do Luk­sem­burga prze­nie­śli się nasi zna­jomi i zachę­cali nas aby­śmy ich kie­dyś odwiedzili.W zeszłym roku spoj­rza­łem na mapę, zoba­czy­łem jak bli­sko są te miej­sca i od tego czasu w gło­wie zaczął doj­rze­wać plan na nie­ty­powe waka­cje.

Zapra­szam Pań­stwa w podróż, w któ­rej odwie­dzimy kraje Bene­luksu.

Zaczniemy w Luk­sem­burgu — opo­wiemy o miej­sco­wo­ści Win­trange na rzeką Mozelą, odwie­dzimy mia­sto Luk­sem­burg i Zamek Vian­den .W Holan­dii zaczniemy od Amster­damu, który zwie­dza­li­śmy z lądu i łodzi. Potem poka­żemy ogrody zam­kowe w Arcen. Zaj­rzymy do Zun­dert — miej­sco­wo­ści, w któ­rej uro­dził się Vin­cent Van Gogh. Na koniec poka­żemy Bru­gię, nie bez powodu nazy­waną fla­mandzką Wene­cją.

Do zoba­cze­nia — Patryk, Ewa i Gabry­sia”

IMG_5989

W środę 9 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 wyrusz na rodzinne zwie­dza­nie Kra­jów Bene­luksu. Naszymi prze­wod­ni­kami będą Patryk, Ewa i Gabry­sia Don­dziak.

Gorąco pole­camy!