show sidebar & content

Koloryt Indii i Nepalu - slajdowisko 21 października

06 Paź 2015

“…Kolo­ryt Indii i Nepalu two­rzą nie­zwy­kli ludzie, zwie­rzęta, budowle, barwy, dźwięki, smaki, zapa­chy, cere­mo­nie. P1020795-1

Naszą kolejną wspólną podróż w Kon­ty­nen­tach roz­pocz­niemy od indyj­skiego Zło­tego Trój­kąta, na który skła­dają się Delhi, Dżaj­pur i Agra. Zabyt­kowe pałace, świą­ty­nie i mau­zo­lea do dziś świad­czą o potę­dze dyna­stii Wiel­kich Mogo­łów, zapie­ra­jąc dech w pier­siach kolej­nych poko­leń. Poznamy także współ­cze­sne obli­cza tych miejsc, uczest­ni­cząc w bajecz­nie kolo­ro­wych zarę­czy­nach i wystę­pach rodem z Bol­ly­wood. Pocią­gami dotrzemy do suro­wych pała­ców i ceno­ta­fów w Orczy oraz świą­tyń w Kha­dżu­raho, któ­rych ero­tyczne zdo­bie­nia od mile­nium edu­kują w ars amandi. W Wara­nasi nie­za­po­mnia­nych wra­żeń dostar­czą ranne i wie­czorne cere­mo­nie nad Gan­ge­sem. Po zgiełku Indii zato­pimy się w ciszy nepal­skiego Parku Naro­do­wego Czi­twan i Lum­bini – miej­sca naro­dzin Buddy. W Doli­nie Kat­mandu zoba­czymy zachwy­ca­jące zabytki trzech miast kró­lew­skich: Kat­mandu, Patan i Bhak­ta­pur.

Wiele z nich zostało znisz­czo­nych pod­czas tego­rocz­nych trzę­sień ziemi.

Ser­decz­nie zapra­szam na nie­za­po­mnianą wyprawę do tych magicz­nych miejsc!…”

Zachę­cam także do dołą­cze­nia do akcji STU dla Nepalu na FB i zapro­sze­nia zna­jo­mych https://www.facebook.com/events/1630195977194267/

Agnieszka Wci­sło

W nie­zwy­kłą, bajecz­nie kolo­rową i cza­sami “z łezką” w oku — że nie­które miej­sca znik­nęły już bez­pow­rot­nie — podróż zapra­szamy w środę 21 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00. Przez fascy­nu­jący świat, pełen kon­tra­stów i cie­ka­wych ludzi popro­wa­dzi nas pani Agnieszka Wci­sło.

Gorąco pole­camy!