show sidebar & content

"Kolory Apeninów" - slajdowisko 15 marca

02 Mar 2017

W środę 15 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z panią Marią Lankosz-Mróz i panem Andrze­jem Mro­zem. Tym razem udamy się z nimi w Ape­niny i będziemy podzi­wiać wspa­niałe, kolo­rowe zdję­cia pana Andrzeja — pełne róż­no­rod­nych barw i wido­ków oraz posłu­chamy opo­wie­ści pani Marii, która jak nikt inny zna się na rośli­nach — z wykształ­ce­nia jest bowiem bota­ni­kiem.

ANETH555

“…Nasze zdję­cia i opo­wie­ści to plon let­niej wyprawy do par­ków naro­do­wych w rejo­nie Gran Sasso i Monte Sibi­lini. Park Naro­dowy Monti Sibil­lini w Ape­ni­nach Środ­ko­wych z naj­wyż­szym szczy­tem Monte Vet­tore kryje w sobie wiele atrak­cji. Wcze­snym latem zjeż­dżają się tu tysiące tury­stów by podzi­wiać i foto­gra­fo­wać pola pokryte kolo­ro­wym kobier­cem maków, cha­brów i innych polnych kwia­tów.

Park Naro­dowy Gran Sasso jest jed­nym z naj­więk­szych Par­ków Naro­do­wych we Wło­szech. Nie­za­leż­nie od pory roku, park ofe­ruje wiele moż­li­wo­ści tury­styki pie­szej…”

Maria Lankosz-Mróz

Gorąco pole­camy!