show sidebar & content

"Moja Kanada..." - 13 wrzesień - pierwsze po wakacjach slajdowisko

28 Sie 2017

Waka­cje dobie­gły końca i znów możemy dzie­lić się wra­że­niami z podróży — tych dale­kich i tych cał­kiem bli­skich :-).

img,gcsi,1B8C1408722518351547EE8A12A6A2667F269A68,mpid,7,maxwidth,1280,maxheight,830

W środę 13 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na pierw­sze po waka­cjach slaj­do­wi­sko — tym razem wybie­rzemy się w odle­głą podróż do Kanady. Naszą prze­wod­niczką będzie pani Iwona Mach­nik.

“…Pro­po­zy­cja wyjazdu do Kanady była z jed­nej strony nie­ocze­ki­wana, a potem długo wycze­ki­wana (na reali­za­cję tej wyprawy cze­ka­łam 3 lata).

Kanada zasko­czyła mnie swoim ogrom­nym tery­to­rium (dru­gie co do wiel­ko­ści pań­stwo świata), róż­no­rod­no­ścią i men­tal­no­ścią ludzi (ok. 200 grup etnicz­nych) oraz zróż­ni­co­wa­niem terenu.

Kra­jo­brazy zmie­niały się jak w kalej­do­sko­pie – od nizin­nych tere­nów Apal­la­chów (pro­win­cja — Wyspa Księ­cia Edwarda), przez szum oce­anu Atlan­tyc­kiego na wschod­nim wybrzeżu Kanady (pro­win­cja — Nowa Szko­cja) oraz wiel­kiego wodo­spadu Nia­gara (pro­win­cja — Onta­rio), po wspa­niałe widoki kanio­nów, bez­kre­snych pól rze­paku, Gór Ska­li­stych wraz
z jezio­rami i gór­skimi stru­mie­niami, a także lodow­cem Colum­bia w pro­win­cji Alberta.

Kanada to pań­stwo świę­tu­jące w tym roku 150-lecie swego ist­nie­nia.

Kanada to kraj Indian, rodo­wi­tych Kana­dyj­czy­ków i współ­cze­snych imi­gran­tów.

Kraj kul­tu­ro­wych kon­tra­stów, tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści.

Zapra­szam Pań­stwa do pozna­nia „mojej” Kanady…”

Iwona Mach­nik

Gorąco pole­camy!